| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Mogral Puthur Panchayath- RWSS to Mogral puthur

Tender Details
Tender Number 62/2020-21/R1
Office Name PH Division Kasargod
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 19-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹193965
Work Details Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Mogral Puthur Panchayath- RWSS to Mogral puthur
E-Tender Details E-Tender
62-2020-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം