| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Kasaragod District – Enmakaje Grama Panchayath – ARWSS to Enmakaje and adjoining villages – Phase II

Tender Details
Tender Number 37/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 11-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹56625146
Work Details Jal Jeevan Mission-Kasaragod District - Enmakaje Grama Panchayath - ARWSS to Enmakaje and adjoining villages - Phase II
E-Tender Details E-Tender
37-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം