| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Kannur District – Ramanthali Panchayath -WSS to Naval Academy ,Peringome and Ramanthali Villages Phase II

Tender Details
Tender Number 35/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹70626900
Work Details Jal Jeevan Mission-Kannur District - Ramanthali Panchayath -WSS to Naval Academy ,Peringome and Ramanthali Villages Phase II - Construction of 60,000 litres capacity OH tank, supply and erection of 2 nos 12.5 HP open well type submersible pumpset, 4
E-Tender Details E-Tender
35-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം