| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Kannur District- Pariyaram Panchayath- JICA WSS to Pattuvam and adjoining villages Phase II.

Tender Details
Tender Number 20/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹101303380
Work Details Jal Jeevan Mission-Kannur District- Pariyaram Panchayath- JICA WSS to Pattuvam and adjoining villages Phase II- Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം