| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kannur District- Pariyaram Panchayath- Balance JJM works- JICA WSS to Pattuvam and adjoining villages Phase II

Tender Details
Tender Number 5/2021-22/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 01-06-2021
Due Date 28-06-2021
Amount ₹69014009
Work Details Jal Jeevan Mission- Kannur District- Pariyaram Panchayath- Balance JJM works- JICA WSS to Pattuvam and adjoining villages Phase II
E-Tender Details E-Tender
TenderNotice5

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം