| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Kannur District- Pappinisseri Panchayath – JICA WSS to Pattuvam and adjoining villages Phase II

Tender Details
Tender Number 33/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹95080105
Work Details Jal Jeevan Mission-Kannur District- Pappinisseri Panchayath - JICA WSS to Pattuvam and adjoining villages Phase II- Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender
33-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം