| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Kannur District- Cheruthazham Panchayath- Water Supply Scheme to Cheruthazham-Kunhimangalam- Phase II

Tender Details
Tender Number 54/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 15-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹221509449
Work Details Jal Jeevan Mission- Kannur District- Cheruthazham Panchayath- Water Supply Scheme to Cheruthazham-Kunhimangalam- Phase II - Laying Distribution System and providing FHTCs
E-Tender Details E-Tender
54-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം