| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION Estimate for Providing FHTC in EROOR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21.

Tender Details
Tender Number Re tender No.90/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 12-10-2020
Due Date 03-11-2020
Amount ₹85283000
Work Details Providing FHTC (8086 Nos)in EROOR Grama Panchayath From Existing Scheme and Extension during the period 2020-21.
T-No.86-to-98-4

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം