| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- Ernakulam District- Providing FHTC by Augmenting or retrofitting the existing scheme in Okkal Panchayath and allied works

Tender Details
Tender Number 27/2020-21/SE/PHC/CHN
Office Name PH Circle Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 09-09-2020
Due Date 30-09-2020
Amount ₹49153376
Work Details Jal Jeevan Mission- Ernakulam District- Providing FHTC by Augmenting or retrofitting the existing scheme in Okkal Panchayath and allied works
E-Tender Details E-Tender
27-4

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം