| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Ernakulam District-Providing FHTC by Augmenting or Retrofitting the existing scheme in Kizhakkambalam Panchayath and allied works

Tender Details
Tender Number 26/2020-21/SE/PHC/CHN
Office Name PH Circle Kochi
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 10-09-2020
Due Date 30-09-2020
Amount ₹74855656
Work Details Jal Jeevan Mission-Ernakulam District-Providing FHTC by Augmenting or Retrofitting the existing scheme in Kizhakkambalam Panchayath and allied works
E-Tender Details E-Tender
26-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം