| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION- Augmentation of ARWSS for Ambalappuzha North Panchayath-Construction of 9LL OHSR at Valanjavazhi and Supplying and Laying of Distribution lines and giving House connections and providing FHTC in Alappuzha District.

Tender Details
Tender Number Re e tender 01/2021-22 / SE/PHC/ALP
Office Name PH Circle Alappuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 13-04-2021
Due Date 05-05-2021
Amount ₹130825324
Work Details JAL JEEVAN MISSION- Augmentation of ARWSS for Ambalappuzha North Panchayath-Construction of 9LL OHSR at Valanjavazhi and Supplying and Laying of Distribution lines and giving House connections and providing FHTC in Alappuzha District.
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_147

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം