| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION- Alappuzha District.-Providing Functional Household Tap (FHTC) to Rural habitations in Cheriyanadu Grama panchayaths

Tender Details
Tender Number Re-e-TNo.53/2020-21/SE/PHC/ALP
Office Name PH Circle Alappuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 18-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹14238783
Work Details JAL JEEVAN MISSION- Alappuzha District.-Providing Functional Household Tap (FHTC) to Rural habitations in Cheriyanadu Grama panchayaths
E-Tender Details E-Tender
53-2020-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം