| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 18-01-2022, 11:27 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2021-22 – Tharur GramaPanchayath

Tender Details
Tender Number 26/21-22/ SE /PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 30-11-2021
Due Date 21-12-2021
Amount ₹241796418
Work Details supplying, laying, testing, commissioning and maintenance of distribution system & construction of RCC bridge for pipe carrying in Tharur GramaPanchayath
E-Tender Details E-Tender
T.No_.26-to-28-30.11.2021.docx

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം