| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-10-2021, 2:39 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – 2020-21 – WSS to Mathur and Pirayiri Panchayaths

Tender Details
Tender Number 107/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-02-2021
Due Date 12-03-2021
Amount ₹587156117
Work Details Design, Construction, commissioning and maintenance of 12 mld WTP, construction of 14 LL OHSR at Mathur, 22 LL OHSR at Pirayiri construction of intake well, Supplying laying RWPM, CWPM and distribution system with FHTCs, Supply & Erection of RW, CW Pumpsets & 400 KVA Transformer.
T.No-106-107-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം