| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21- Thenkurussi Panchayath

Tender Details
Tender Number Re-Tender 76/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-01-2021
Due Date 12-02-2021
Amount ₹67996009
Work Details Supplying and laying balance distribution lines and providing  FHTCs (5083 Nos) in Thenkurussi Panchayath
T76

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം