| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission 2020-21 – Providing FHTCs (150Nos) in Kizhakkenherry Gramapanchayath. Pipe line extension – 4000 mtr and Motor pump set

Tender Details
Tender Number 74/20-21/EE/PH/PKD
Office Name PH Division Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 30-09-2020
Due Date 13-10-2020
Amount ₹4014290
Work Details Providing FHTCs (150Nos) in Kizhakkenherry Gramapanchayath. Pipe line extension - 4000 mtr and Motor pump set
Palakkad-DivJJMTENDERNOTICE-12

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം