| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21- Providing FHTCs in Karimpuzha Panchayath

Tender Details
Tender Number 104/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 15-02-2021
Due Date 25-02-2021
Amount ₹84662672
Work Details Jal Jeevan Mission- 2020-21- Providing FHTCs in Karimpuzha Panchayath for full coverage including Survey & Investigation, Design of Network, Supplying and Laying of Pipes, Maintenance on EPCM basis.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം