| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21 – Phase I – RWSS to West Kallada- Providing FHTC , Supply and installation of Submersible pump sets, Bulk Water Meters etc. in West Kallada Grama Panchayath in Kollam District.

Tender Details
Tender Number T No.35/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹26399119
Work Details JAL JEEVAN MISSION 2020-21 - Phase I - RWSS to West Kallada- Providing FHTC , Supply and installation of Submersible pump sets, Bulk Water Meters etc. in West Kallada Grama Panchayath in Kollam District.
E-Tender Details E-Tender
35-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം