| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21- Phase I – RWSS to Thodiyoor – Providing FHTC , Construction of Tube well, Supply &installation of pump sets, Bulk Water Meters etc. in Thodiyoor Grama Panchayat in Kollam District

Tender Details
Tender Number Re T No.123/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 04-01-2021
Amount ₹38390000
Work Details RWSS to Thodiyoor - Providing FHTC (3400 Nos.), Construction of Tube well, Supply &installation of pump sets, Bulk Water Meters etc. in Thodiyoor Grama Panchayat in Kollam District
Tender-notice-117-to-133-6

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം