| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21-Phase I -RWSS to Panayam-Providing FHTCs in Panayam Grama Panchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number 53/2020-21/EE/PHDn/KLM
Office Name PH Division Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹6667871
Work Details JAL JEEVAN MISSION 2020-21-Phase I -RWSS to Panayam-Providing FHTCs in Panayam Grama Panchayath in Kollam District
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_141-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം