| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 6:18 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION – 2020-21 Phase I- RWSS to Mynagappally- Providing FHTCs, Pipe line extension & replacements, supply and erection of pumpsets, installation of bulk water meter, drilling tube well and commissioning at Mannoorkavu etc. in Mynagappally Grama Panchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number Re T No.115/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 03-11-2020
Due Date 27-11-2020
Amount ₹137814000
Work Details JAL JEEVAN MISSION – 2020-21 Phase I- RWSS to Mynagappally- Providing FHTCs, Pipe line extension & replacements, supply and erection of pumpsets, installation of bulk water meter, drilling tube well and commissioning at Mannoorkavu etc. in Mynagappally Grama Panchayath in Kollam District
TNo.114to116-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം