| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-10-2021, 2:39 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21-Phase I-Package II-Providing FHTCs and Pipe line extensions in ward 1 to 14 in West KalladaGramaPanchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number 153/2020-21/EE/PH Dn/KLM
Office Name PH Division Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-02-2021
Due Date 20-02-2021
Amount ₹5425948
Work Details Providing FHTC-250Nos,Pipe line extension by 160mm pvc(3000m),110mm pvc(1000m),90mm pvc(400m),63mm pvc(250m)
TN-153

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം