| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21-Phase I-Package II-Providing FHTCs and Pipe line extensions in ward 1 to 14 in West KalladaGramaPanchayath in Kollam District

Tender Details
Tender Number 121/2020-21/EE/PH Dn/KLM
Office Name PH Division Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-01-2021
Due Date 23-01-2021
Amount ₹5425948
Work Details providing FHTCs -250nos Laying 63mm PVC pipe 6kg-250m Laying 90mm PVC pipe 6kg-400m Laying 110mm PVC pipe 6kg-1000m Laying 160mm PVC pipe 6kg-3000m
TN121-2020-21

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം