| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21- Phase I – Package I-CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana – Supply and installation of Bulk water meters in distibution mains in Alappad Grama panchayath in Kollam District.

Tender Details
Tender Number 117/2020-21/EE/PH Dn/KLM
Office Name Project Division Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 15-01-2021
Due Date 12-01-2021
Amount ₹1211151
Work Details Supply and installation of Bulk Water Meters -200mm,150mm and 80mm in Alappad Grama Panchayath
TN-114-117-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം