| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21 – Phase I- CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana – Providing FHTC, extension of distribution line, providing Bulk water meter , in Clappana Grama Pt. in Kollam Dt.

Tender Details
Tender Number Re T No.120/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-12-2020
Due Date 04-01-2021
Amount ₹22617000
Work Details  CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana - Providing FHTC(2057 Nos.), extension of distribution line, providing  Bulk water meter , in Clappana  Grama Pt. in Kollam Dt.
Tender-notice-117-to-133-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം