| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION 2020-21 – Phase I – Construction of Tube wells ,Pump houses,Supply and erection of pumpsets etc. in Kulasekarapuram Grama Panchayat in Kollam District

Tender Details
Tender Number 130/2020-21/EE/PH Dn/KLM
Office Name PH Division Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 02-02-2021
Due Date 30-01-2021
Amount ₹5958594
Work Details Construction of tube wells-4nos,Con. of temporary pumphouses,supply and erection of pumpsets including stand by etc.
T130

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം