| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21-Mundur panchayath

Tender Details
Tender Number 40/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 30-12-2020
Due Date 07-01-2021
Amount ₹43924488
Work Details  laying distribution system and providing FHTCs (3914 Nos) in Mundur panchayath – zone 6 from 8 LL OHSR at Mundur panchayath office compound.
JJM-Tender40

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം