| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission 2020-21 – Karukachal Grama Panchayath – Providing water connections and pipe line extension to households from existing infrastructure.

Tender Details
Tender Number Re-E-Tender No.45/2020-21/EE/PH/TVLA
Office Name PH Division Thiruvalla
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 23-09-2020
Due Date 03-10-2020
Amount ₹5039958
Work Details Jal Jeevan Mission 2020-21 - Karukachal Grama Panchayath - Providing water connections and pipe line extension to households from existing infrastructure.
E-Tender Details E-Tender
TendernoticeEnglish-16

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം