| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21 – Kainakari Grama Panchayath – Retrofittable / Extendable – Providing household water service connections in Kainakari Panchayath of Alappuzha District.

Tender Details
Tender Number 52/2020-21/EE/PH/TVLA
Office Name PH Division Thiruvalla
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-08-2020
Due Date 07-09-2020
Amount ₹3063329
Work Details Due to non/single participation the last date of submission the above tenders are extended up to 16/09/2020 and date of opening of tender is extended up to 18/09/2020
E-Tender Details E-Tender
TendernoticeEnglish-7

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം