| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21 – Kainakari Grama Panchayath – Retrofittable / Extendable – Providing household water service connections in Kainakari Panchayath of Alappuzha District.

Tender Details
Tender Number Re-E-Tender No.52/2020-21/EE/PH/TVLA
Office Name PH Division Thiruvalla
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-09-2020
Due Date 03-10-2020
Amount ₹3063327
Work Details Jal Jeevan Mission- 2020-21 - Kainakari Grama Panchayath - Retrofittable / Extendable - Providing household water service connections in Kainakari Panchayath of Alappuzha District.
E-Tender Details E-Tender
TendernoticeEnglish-18

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം