| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21-FHTCs (2691 Nos) in Anakkara panchayath

Tender Details
Tender Number 18/21-22/ SE /PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 26-11-2021
Due Date 17-12-2021
Amount ₹122057841
Work Details Jal Jeevan Mission- 2020-21-Supplying, laying, testing, commissioning and maintenance of distribution system and providing FHTCs (2691 Nos) in Anakkara panchayath
E-Tender Details E-Tender
T.No_.18-JJM

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം