| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21- Elappully Panchayath.

Tender Details
Tender Number 47/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-01-2021
Due Date 27-01-2021
Amount ₹130540376
Work Details Jal Jeevan Mission- 2020-21- Supplying and laying distribution system and providing FHTCs (7613 Nos) in Elappully Panchayath.
JJM-Tender-46-49-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം