| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission- 2020-21- Vadavannur Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number 37/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 30-12-2020
Due Date 21-01-2021
Amount ₹108382853
Work Details Laying distribution network and providing FHTCs (3096 Nos) in Vadavannur Grama Panchayath in Palakkad District
JJM-Tenders-35-39

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം