| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission 2020 2021 Pipe line Extension, costruction of gallery and providing Domestic Water connections in various places of Angadi Panchayath

Tender Details
Tender Number 28/2020-21/KWA/PHC/TVLA(RT-1)
Office Name PH Circle Pathanamthitta Thiruvalla
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹10055293
Work Details Jal Jeevan Mission 2020 2021 Pipe line Extension, costruction of gallery and providing Domestic Water connections in various places of Angadi Panchayath
E-Tender Details E-Tender
28-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം