| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission 2020 2021 Pipe line Extension and providing Domestic Water Connections in various places of NedumkunnamPanchayath

Tender Details
Tender Number 26/2020-21/KWA/PHC/TVLA(RT-1)
Office Name PH Circle Pathanamthitta Thiruvalla
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 17-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹7819972
Work Details Jal Jeevan Mission 2020 2021 Pipe line Extension and providing Domestic Water Connections in various places of NedumkunnamPanchayath
E-Tender Details E-Tender
26

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം