| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

JAL JEEVAN MISSION

Tender Details
Tender Number 62/2020-21/EE/PHDN/MVPA
Office Name PH Division Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹909219
Work Details JJM Kottappady GP Providing FHTC to Rural households in Kottappady Panchayath Phase I
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_22-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം