| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevam Mission- Phase I -BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections from existing pipe lines , extension of pipe line and replacing of pipeline and part of rennovation of WTP(Elampal) in Kundara grama panchayat.

Tender Details
Tender Number Re T No.103/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 19-10-2020
Due Date 13-11-2020
Amount ₹55006054
Work Details BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections(2416 Nos.) from existing pipe lines , extension of pipe line and replacing of pipeline and part of rennovation of WTP(Elampal) in Kundara grama panchayat Phase -I
IMG_0006-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം