| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

DRW Raw water pump house at Kuriyottumala No 2 Transformer repair capacitor fixing and starter replacement

Tender Details
Tender Number 19/2020-21/AEE/KWA/PLR
Office Name WS Sub Division Punalur
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 28-05-2021
Due Date 03-06-2021
Amount ₹107583.45
Work Details DRW Raw water pump house at Kuriyottumala No 2 Transformer repair capacitor fixing and starter replacement
E-Tender Details E-Tender
notice19_04

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം