| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

DRW 2019-CARWSS to Kozhijampara and adjoin villages supply and errection of openwell submersible motor pumpset having discharge of 11lps against a head of 90m installed by slot Chunnambukalthodu in Vadakarapathy Panchayath

Tender Details
Tender Number 41/20-21/EE/PH/PKD
Office Name PH Division Palakkad
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 11-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹291518
Work Details DRW 2019-CARWSS to Kozhijampara and adjoin villages supply and errection of openwell submersible motor pumpset having discharge of 11lps against a head of 90m installed by slot Chunnambukalthodu in Vadakarapathy Panchayath
E-Tender Details E-Tender
41

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം