| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work – PWD deposit Utility Shifting- The existing 90mm PVC Line sifting to the side of the newly formed approach road (Line-1) of the Vakkayil Bridge and across the Thodu ( Line-2) along the Helapuram & Moolekkalam Road in Thuravoor Panchayath

Tender Details
Tender Number No.02/2021-22/AEE/PHS.3
Office Name PH Sub Division Cherthala
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 25-06-2021
Due Date 03-07-2021
Amount ₹289469
Work Details Deposit work - PWD deposit Utility Shifting- The existing 90mm PVC Line sifting to the side of the newly formed approach road (Line-1) of the Vakkayil Bridge and across the Thodu ( Line-2) along the Helapuram & Moolekkalam Road in Thuravoor Panchayath
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_162

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം