| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work of Anchal Block Panchayath 2020-21-Providing Water supply Facility To Pathady-Salimvadukkal(P.No.44) in Yeroor Panchayath

Tender Details
Tender Number 08/RT/AEE/PHSD/KDL/2020-21
Office Name PH Sub Division Kadakkal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 16-11-2020
Due Date 18-11-2020
Amount ₹245864
Work Details Deposit work of Anchal Block Panchayath 2020-21-Providing Water supply Facility To Pathady-Salimvadukkal(P.No.44) in Yeroor Panchayath

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം