| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work of Anchal Block Panchayath 2020-21-Providing Water supply Facility To Ezhamkulam leksham veedu Colony (P.No.99) in Kulathuppuzha Panchayath

Tender Details
Tender Number 09/AEE/PHSD/KDL/2020-21
Office Name PH Sub Division Kadakkal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 29-10-2020
Due Date 02-11-2020
Amount ₹245678
Work Details Deposit work of Anchal Block Panchayath 2020-21-Providing Water supply Facility To Ezhamkulam leksham veedu Colony (P.No.99) in Kulathuppuzha Panchayath

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം