| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work of Anchal Block Panchayath 2020-21-Providing Water supply Facility To Archal Vadakkumkara (P.No.78) in Yeroor Panchayath

Tender Details
Tender Number 12/AEE/PHSD/KDL/2020-21
Office Name PH Sub Division Kadakkal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 22-10-2020
Due Date 27-10-2020
Amount ₹245855
Work Details Deposit work of Anchal Block Panchayath 2020-21-Providing Water supply Facility To Archal Vadakkumkara (P.No.78) in Yeroor Panchayath

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം