| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Deposit Work – Kottarakkara Municipality:- Pipe Line extension in Ward No.2 of Kottarakkara Municipality

Tender Details
Tender Number 03/AEE/PHSK/2021-22
Office Name PH Sub Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 21-06-2021
Due Date 18-06-2021
Amount ₹445738
Work Details Deposit Work - Kottarakkara Municipality:- Pipe Line extension in Ward No.2 of Kottarakkara Municipality
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം