| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Deposit Work :- Kottarakkara Municipality – Line extension at Various places in Padinjattinkara Ward of Kottarakkara Municipality

Tender Details
Tender Number 02/AEE/PHSK/2021-22
Office Name PH Sub Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 21-06-2021
Due Date 18-06-2021
Amount ₹851020
Work Details Deposit Work :- Kottarakkara Municipality - Line extension at Various places in Padinjattinkara Ward of Kottarakkara Municipality
E-Tender Details E-Tender
Notice-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം