| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work Kollam Jilla Panchayath providing water supply facility to Koipally SC Colony in Chithara Panchayath

Tender Details
Tender Number 01/AEE/PHSD/KDL/2020-21
Office Name PH Sub Division Kadakkal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 05-09-2020
Due Date 16-09-2020
Amount ₹279160
Work Details Deposit work Kollam Jilla Panchayath providing water supply facility to Koipally SC Colony in Chithara Panchayath-Supply of PVC Pipe, 6kg/cm2, 90mm Dia-200m
TenderNotice-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം