| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work – kollam Jilla panchayat- Pipeline extension by using 65mm GI pipe and providing house connections in Irumpanangadu Leksham veedu coloney in Ezhukone Grama panchayat

Tender Details
Tender Number 05/AEE/PHSK/2021-22
Office Name കേന്ദ്ര കാര്യാലയം
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 21-06-2021
Due Date 18-06-2021
Amount ₹518165
Work Details Deposit work - kollam Jilla panchayat- Pipeline extension by using 65mm GI pipe and providing house connections in Irumpanangadu Leksham veedu coloney in Ezhukone Grama panchayat
E-Tender Details E-Tender
Notice-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം