| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-01-2022, 12:49 pm 

Deposit work – Karunagappally municipality – CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana – Replacing old & damaged AC pipe line with 90 mm PVC pipe at Boat jetty road in Karunagappally Municipality.

Tender Details
Tender Number 15/2021-22/AEE/CH
Office Name PH Sub Division Chavara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 11-01-2022
Due Date 20-01-2022
Amount ₹153721.60
Work Details Deposit work - Karunagappally municipality - CWSS to Oachira, Karunagappally, Alappad and Clappana - Replacing old & damaged AC pipe line with 90 mm PVC pipe at Boat jetty road in Karunagappally Municipality.
E-Tender Details E-Tender
Notice-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം