| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work:- BAWSS to Kundara and adjoining pt- Pipe line extension in ward No. 19 of Vilakkudy Grama Panchayath near Pachilavalavu bhagom

Tender Details
Tender Number 10/AEE/PHSK/2020-21
Office Name PH Sub Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 03-03-2021
Due Date 03-03-2021
Amount ₹162641
Work Details Deposit work:- BAWSS to Kundara and adjoining pt- Pipe line extension in ward No. 19 of Vilakkudy Grama Panchayath near Pachilavalavu bhagom
Notice-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം