| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work Anchal Block Panchayath 2020-21 – Pipeline extension to Venmaniyod SC colony in Anchal Panchayath

Tender Details
Tender Number 34/AEE/PHSD/KDL/2020-21
Office Name കേന്ദ്ര കാര്യാലയം
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 24-02-2021
Due Date 26-02-2021
Amount ₹406237
Work Details Work tendered

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം